Bedrijfsdoelstellingen
Company objectives
Strategisch advies, bedrijfsontwikkeling, consultancy en architectuur
Strategic advice, business development, consultancy and architecture
Klanten
Customers
Dienstencontext
Service context
Over 3Logics
About 3Logicsdunes
sanddunes near Erfoud
palms
sunset in Douz
dunes
jungle canope near Iquitos
palms
Fox glacier from above
dunes
base of High Sierra giant sequoia


3Logics biedt ondernemingen een weg naar een evenwichtige bedrijfsvoering. De belangrijkste succesfactor is dat 3Logics soepel inspeelt op veranderende vragen van klanten, clienten of opdrachtgevers. Daarbij zal 3Logics op een behulpzame manier blijven informeren en adviseren over mogelijke obstakels, dilemma's en kansen, terwijl de controle en de besluitvorming bij de klant blijven.
Op die manier blijft u baas in eigen huis terwijl u toch blijft profiteren van de kennis en ervaring van uw adviseurs.

Het is de missie van 3Logics de noodzaak tot veranderingen te herkennen, daarin te adviseren of te helpen de juiste strategie te bepalen, veranderingen desgewenst te initiŽren en het tot stand komen van een nieuwe evenwicht te begeleiden. De middelen die 3Logics daarbij kan inzetten zijn onderzoek en analyse uitmondend in adviezen, bedrijfsarchitectuur uitmondend in roadmaps, programma's en projectvoorstellen, het begeleiden van keuzetrajecten en implementatietrajecten bij aanschaffen of ontwikkelen van organisatorische-, bestuurlijke of IT hulpmiddelen.

Veranderingsinitiatieven in een onderneming drijven innovatie en houden het werk interessant en uitdagend. De initiatieven komen bijvoorbeeld voort uit de wens de concurrentiepositie te verbeteren. Na elke verandering in de organisatie, de (IT)middelen of in beide moet een onderneming een nieuw evenwicht vinden. Om die reden zullen de verhoudingen tussen de cultuur, de structuur en het bestuur eens te meer opnieuw worden vastgesteld. Het is de missie van 3Logics deze veranderingen te initiŽren en het tot stand komen van het nieuwe evenwicht te begeleiden.

3Logics streeft er naar dat de onderneming ziet aankomen welke relevante gebeurtenissen zich gaan voltrekken. Daarna analyseert 3Logics welke veranderingen dat tot gevolg zal hebben en hoe acceptabel die zijn voor de organisatieonderdelen. Dan moeten als reactie op de gebeurtenissen deveranderingen in de cultuur, de structuur en het bestuur worden gerealiseerd.

3Logics kijkt vooruit, richt zich op wat onvermijdelijk komen gaat en ontdekt nieuwe mogelijkheden om die te pareren of om zelf te innoveren. Een "3Logics" organisatie beweegt mee en past zich aan, zodat er snel een nieuwe balans gevonden wordt en de volgende golf gebeurtenissen kan worden opgevangen.

Daarom biedt 3Logics de volgende diensten aan:

 • architectuur analyse van de fit tussen business en IT
 • vergelijkingsonderzoek van alternatieve oplossingen
 • kosten baten analyses
 • opstellen van roadmaps en projectkaarten
 • selectie van business pakketten
 • uitfaseer studies van bestaande pakketten of maatwerk
 • aanschaf of bouw van management hulpmiddelen (software)
 • inrichten van data governance en data management
 • begeleiding en advies bij programma- of project uitvoering
 • programma- en projectarchitecturen

De klanten van 3Logics opereren in veel verschillende marktsectoren; de overheid (belastingen en financiŽle- en risico-georienteerde rapportagestromen), de gezondheidszorg (interne ziekenhuisintegratie, zorgverzekeringen, diverse interne en externe hulpmiddelen - voor bijvoorbeeld medisch fysisch lab - en samenwerking en communicatie tussen zorginstellingen), telecom (klantgerichte samenwerking tussen telecom-aanbieders), nutsvoorzieningen (samenwerking tussen nuts-leveranciers op diverse terreinen, productdiversificatie), retail (orders en facturering tussen retailbedrijven, werkvloeroptimalisatie), financiŽle markten en financiŽle instellingen (betalingen tussen banken en bedrijven, hypothekenbeheer, portefeuillebeheer, polis- en claimadministratie, data governance, toezichthouder rapportages - Basel, Solvency, Repository en Depository).

Deze marksectoren verschillen van elkaar op specifieke punten en de klantondernemingen onderscheiden zich in hun sector met karakteristieke kenmerken. De klanten zijn daarom gebaat bij oplossingen die hun kenmerkende profielen in stand houden zonder op te gaan in de standaard eenheidsworst van inflexibele paketten.

Maar al te vaak lopen de standaard oplossingen die worden aangeboden jaren achter op de realiteit. Maar al te vaak gaat het om technische IT oplossingen die weinig oog hebben voor de werknemers en weinig opties bieden om op bestuurlijk niveau te monitoren en in te grijpen. Zulke oplossingen nemen vaak zelfs het "bestuur uit handen" met alle gevolgen van dien.

Herkent u dit, dan bent u potentieel een klant van 3Logics.

De evenwichtige bedrijfsvoering van een onderneming steunt op de pijlers "cultuur", "structuur" en "bestuur". Evenwicht tussen cultuur, structuur en bestuur maakt het voor de onderneming eenvoudiger te focussen op de bedrijfsdoelstellingen. Alle bedrijfsmiddelen kunnen zo optimaal worden ingezet om de doelstellingen te behalen.

Een stevige verankering op de drie pijlers geeft de onderneming een uitstekende uitgangspositie terwijl een dynamische evenwicht zorgt voor voldoende veerkracht in de onderneming. Dit is geen overbodige luxe bij een steeds sneller veranderende vraag van klanten, clienten en opdrachtgevers, toenemende concurrentie en weining tijd om op adem te komen.

Bedrijven en organisaties opereren in marktvensters waarin zij willen excelleren. Een onderneming kent het eigen marktvenster door en door, maar toch komt het regelmatig voor dat de boot wordt gemist. De aandacht was even verslapt of de concurrent kwam sneller met een vernieuwing of met een betere prijs. Dan is het alle hens aan dek en moet een inhaalslag worden gemaakt. Dan moet een nieuw evenwicht worden gezocht en moeten diverse veranderingen worden doorgevoerd.

Na elke verandering moet een onderneming een nieuw evenwicht vinden en om die reden zullen de verhoudingen tussen de cultuur, de structuur en het bestuur opnieuw moeten worden vastgesteld. 3Logics realiseert zich dat en helpt u vanuit een jarenlange ervaring dit zo efficiŽnt mogelijk te doen.

De 3Logics organisatie is klein en daardoor flexibel. De medewerkers hebben elk jarenlange ervaring in de strategie, aansturing en operatie in diverse marktvensters en hebben daarnaast een diepgaande kennis van alle aspecten van de IT (information technologie).

De medewerkers treden op als adviseurs en experts. U kunt er op vertrouwen dat u gesteund door het inzicht van deze medewerkers te allen tijde volledige controle hebt over uw veranderende situatie.

Daarnaast doen zij graag een stapje achteruit voor u, onder het motto "ik doe mijn werk pas goed als u uw werk goed kunt doen". Zij hebben vanzelfsprekend "de klant van de klant" centraal in het vizier en "helpen u de klant helpen". Zo doen zij recht aan uw bedrijfsdoelstellingen en introduceren zij tevens meer veerkracht in uw orderneming.


Neemt u contact op met 3Logics
3Logics Consultancy I 3Logics Services I 3Logics Applications

Email: info@3Logics.net.

Telefoon: +31(0)15 7112 148
Mobiel: +31(0)6 2952 4658
KvK registratie: 67997732
BTW nummer: 79969124B01
Copyright ©2017 3Logics

3Logics offers undertakings a road to a well-balanced business. The key success factor is that 3Logics smoothly adapts to changing demands of customers, clients and commissioners.
In the meanwhile 3Logics will be helpfully informing and advising the client about potential obstacles, dilemmas and opportunities in such a way that control and decision making fully stay with the client.
Thus you remain your own boss while you will profit from the knowledge and experience of your advisors.

It is 3Logics' mission to recognize the need for change, to advise with the change or to help to choose the right strategy, if needed to initiate the changes and to guide establishing the new balance.
The means that 3Logics can deploy for this are research, investigation and analysis resulting in advices, business architecture resulting in road-maps, programmes and project proposals, guidance for selection and implementation processes of purchase or development of organizational, managerial or IT tools.

Change initiatives within an undertaking drive innovation and keep the work interesting and challenging, These initiatives originate from the wish to improve the competitive position. After every change in the internal organization, the IT means or both a new balance has to be found in the undertaking. For this reason the proportions of management, culture and structure in the balance must be adapted once again.

It is the mission of 3Logics to initiate change and adaptation and to guide the establishment of a new balance. 3Logics strives for the situation where undertakings see relevant events coming and anticipate. After this, 3Logics analyses the need for changes that arise from the events and determines how acceptable these will be for all organization parts. Next, as a reaction on the upcoming events, the changes in management, culture and structure have to be realized.

3Logics looks ahead, focuses on what inevitably is to come and discovers new options to counter and to self-innovate. A ď3LogicsĒ undertaking moves along and adapts in order to quickly find new balance in such a way that the next wave of changes can be taken in properly.

That's why 3Logics offers the following services:

 • architecture analysis of the fit between business and IT
 • comparative investigation of solution alternatives
 • cost benefit analysis
 • composition of roadmaps and project maps
 • selection of business packages
 • decommissioning studies of existing legacy, packages or custom made
 • purchase or build of management tools (software)
 • implementation of data governance and data management
 • guidance and advice in programme- and project execution
 • programma- and project architectures

The clients of 3Logics operate in many fields of industry and many market sectors; government (taxes and customs, financial and risk-related reporting streams), health care and cure (internal hospital integration and automation -tools in medical physical laboratories-, health insurance, and collaboration and communication between care instititions), telecom (client oriented collaboration between service providers), utility sector (cooperation between utility providers on several fields of industry, product diversification), retail (digital ordering and invoicing, work floor optimization), financial markets and financial institutions (intrabank payments, mortgage management, portfolio management, policy- and claim administration, data governance, regulatory reporting -Basel, Solvency, Repository and Depository).

Market sectors differ on specific points. Like client undertakings that distinguish themselves with special characteristics. That's why clients benefit from solutions that maintain their specific profiles and keep them away from the uniformity of inflexible standard packages.

All too often standard packaged solutions run years behind reality. All too often this concerns solutions that are limited to technical IT and have little regard for employees and little options for managerial monitoring and control. Such solutions even often "take away control" from management with all the consequences.

Do you recognize this, then potentially you are a 3Logics client.

The well-balanced business of an undertaking rests on the pillars "culture", "structure" and "strategy". A good balance between culture, structure and strategy makes it easier for the undertaking to focus on the business objectives. In such way all business means can be deployed to reach the business goals.

With three balanced pillars as a solid base the undertaking has an excellent advantage position while the dynamic balance provides sufficient resilience to the undertaking. This isn't a luxury in an always faster changing enviroment of client and customer demands, increasing competition and lack of time to take a breath.

Companies and organizations operate in market sectors where they want to excel. An undertaking thoroughly knows its market sector, but regularly it happens that opportunities are missed. The attention had slackened a bit or the competitor was faster to apply an innovation or just offered a better price. If this happens then it is all hands on deck and a catching up move must be made. In that case a new balance must be found and a number of changes must be made.

After every change the undertaking has to find a new balance which means that the ratios between culture, structure and strategy have to be established once more. 3Logics realizes this and, based on many years of experience, helps you to perform this task as efficient as possible.

3Logics is small but because of that very flexible. All partners have many years of experience in strategy, management and operation in many fields of industry. Next to that they have deep knowledge of all aspects of IT (information technology).

The partners act as advisors and experts. You can trust that you will be supported by the insights of the specialists and will be in control of your changing situation all the time.

Besides, they gladly step back for you under the motto "I do my job well only if you are able to do your job well". Obviously they focus fully on the "client of the client" and "help you to help your client". That way they honour your business objectives and introduce more resilience in your undertaking.


Please contact 3Logics
3Logics Consultancy I 3Logics Services I 3Logics Applications

Email: info@3Logics.net.
Telephone (NL): +31 15 7112 148
Telephone (NL): +31 6 2952 4658
Telephone (EN): +44 747 673 1038
Telephone (SE): +46 737 70 9442

Commercial registration number, Netherlands: 67997732
VAT registration number: NL079969124B01
Copyright ©2017 3Logics
3Logics steunt u niet alleen in de veranderaspecten van uw onderneming, maar heeft ook vergaande inzichten in bedrijfsinnovatie en bedrijfsontwikkeling gebaseerd op een geoptimaliseerde bedrijfsinrichting.
De bedrijfsinrichting is in de visie van 3Logics gebaseerd op een kloppende informatiehuishouding "de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats" waarin alle verantwoordelijkheden goed zijn belegd.

U kunt onderdelen van opdrachten of gehele opdrachten aan 3Logics uitbesteden maar u kunt 3Logics ook inhuren om op uw locatie een zichtbare rol in te vullen door aanwezig te zijn als vraagbaak, coŲrdinator of raadgever om op die manier diverse taken of functies in uw onderneming in te vullen.

U stemt daartoe van tevoren een werkopdracht af met 3Logics waarin tevens toetsmomenten voor de voortgang van de opdracht worden opgenomen.